Dashboard KPI Kalasin Provincial Public Health Office
กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) โดยแผนยุทธศาสตร์ได้กำหนดเป้าหมาย คือ ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน ภายใต้การพัฒนาความเป็นเลิศ

เป้าประสงค์

1. ประชาชนทุกกลุ่มวัย มีสุขภาพดี ลดป่วยและตายก่อนวัยอันควร (2563)

2. เครือข่ายบริการสุขภาพทุกระดับมีระบบบริการที่มีคุณภาพ หุ้นส่วนสุขภาพ มีส่วนร่วม ประชาชน เข้าถึงบริการที่มีคุณภาพและเป็นเลิศ (2563)

3. บุคลากรด้านสาธารณสุขเป็นคนดี เก่ง มีความสุข บนฐานค่านิยมองค์กร (2563)

4. ระบบบริหารจัดการของหน่วยงานสาธารณสุขมีความเป็นเลิศและทันสมัย (2563)

5. ชุมชนพึงตนเองด้านสุขภาพ ด้วยวิถีชุมชน (2563)

มิติ

1. ประสิทธิผลตามแผนการปฏิบัติราชการ (2563)

2. คุณภาพการให้บริการ (2563)

3. ประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ (2563)

4. พัฒนาองค์กร (2563)

© งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ 2022

โดย ทัศน์เทพ ดลโสภณ